Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού προβλέπονται οι ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Συντονισμού & Ελέγχου του Διαγωνισμού (Ε.Σ.Ε.Δ.)

Συντονίζει και ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας των υπόλοιπων Επιτροπών, και ιδιαιτέρως της Οργανωτικής Επιτροπής, παρακολουθεί την πρόοδο και την εκτέλεση όλων των απαραιτήτων ενεργειών και προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού...

Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Έχει θητεία ένα χρόνο (μέχρι τη συγκρότηση της επόμενης) κι έχει στην ευθύνη της την προετοιμασία, την διεξαγωγή και τελικά την αξιολόγηση και τον απολογισμό του Διαγωνισμού...

Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Ελέγχει και εγγυάται για την επιστημονική ορθότητα των όρων και των κανονισμών που προτείνονται από την Τεχνική Επιτροπή...

Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.)

Κύρια αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των Τεχνικών Κανονισμών (ΤΚ) του Διαγωνισμού...

Επιτροπή Κριτών (Ε.Κ.)

Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των γραπτών των ομάδων, των μοντέλων τους και των τελικών σκαφών τους, με βάση τους Όρους και Κανονισμούς του Διαγωνισμού που είναι κατατεθειμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού...

Επιτροπή Ενστάσεων (Ε.Εν.)

Έργο της, η εξέταση ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και των τριών φάσεων του Διαγωνισμού...